Konfiguracja Timerów w module IUVO Controller 0806

Moduł IUVO Controller 0806 zawiera osiem Timerów. Każdy z nich jest indywidualnie konfigurowany. Konfiguracja Timera polega na wybraniu trybu pracy, oraz przypisaniu Timera do odpowiednich wejść i wyjść. Do każdego wejścia można przypisać od jednego do ośmiu Timerów. Każdy Timer może sterować, od jednego do ośmiu wyjść. Po dokonaniu konfiguracji, należy wybrać opcję Zapisz i wyjdź. Moduł zostanie ponownie uruchomione z nową konfiguracją, realizując zmodyfikowany przez instalatora program. Każdy z Timerów może pracować w jednym z sześciu trybów pracy. Na rysunku (Rys. 1) zostały graficznie przedstawione, przebiegi czasowe trybów pracy timerów.

Graficzny opis trybów Timera Rys. 1. Tryby pracy timerów.

Konfiguracja timera składa się z trzech, czterech lub pięciu kroków, w zależności od trybu pracy jaki został wybrany i wdrożony przez instalatora.

Dla trybu 0, 1 lub 2, konfiguracja składa się z trzech kroków:
krok 1: wybór trybu pracy.
krok 2: wybór numerów wejść jakie będą aktywowały Timer.
krok 3: wybór numerów wyjść, jakimi będzie sterował Timer.

Dla trybu 3 konfiguracja składa się z czterech kroków:
krok 1: wybór trybu pracy.
krok 2: ustawienie czasu T1 (godz:min:sek).
krok 3: wybór numerów wejść jakie będą aktywowały Timer.
krok 4: wybór numerów wyjść, jakimi będzie sterował Timer.

Dla trybów 4 i 5 konfiguracja składa się z pięciu kroków:
krok 1: wybór trybu pracy.
krok 2: ustawienie czasu T1 (godz:min:sek).
krok 3: ustawienie czasu T2 (godz:min:sek).
krok 4: wybór numerów wejść jakie będą aktywowały Timer.
krok 5: wybór numerów wyjść, jakimi będzie sterował Timer.

Czasy T1 oraz T2, mogą być ustawiane w granicach od 1 sekundy do 17 godzin z rozdzielczością 1 sekundy. Przy czym suma czasów T1 oraz T2 musi być mniejsza lub równa 18 godzin. Przykładowo jeżeli czas T1 ustawimy na 14 godziny, to czas T2 maksymalnie możemy ustawić na 3 godzin. Ustawianie czasów T1 oraz T2 odbywa się za pomocą trzech przycisków programatora .

Funkcjionalność przycisków
Przycisk: Funkcjonalność
Służy do inkrementacji sekund, minut lub godzin.
Służy do dekrementacji sekund, minut lub godzin.
Odpowiada za wybór jednostek (kork 2, krok 3) czasu (sekundy, minuty, godziny).

Cztery timery pracują jako retrygowalne (z możliwością zresetowania w czasie pracy), kolejne cztery jako nieretrygowalne (bez możliwości zresetowania w czasie pracy). Różnice pomiędzy trybami pracy przedstawione zostały na rysunku (Rys. 2). Rodzaj trybu pracy (retrygowalny, nieretrygowalny) jest przypisany do numeru timera, instalator nie może tego zmienić!

Timery o numerach od 1 do 4 pracują jako retrygowalne. Oznacza to, że uruchomienie Timera odbywa się za pomocą zwarcia wejścia. Jeżeli wejście zostanie zwarte po raz kolejny podczas pracy Timera, zdarzenie to nie będzie miało żadnego wpływu na pracę Timera. Timer będzie odliczał czas na nowo, dopiero gdy wykona swoje zaprogramowane wcześniej zadanie.

Timery o numerach od 5 do 8 pracują jako nieretrygowalne. Oznacza to, że uruchomienie Timera odbywa się za pomocą zwarcia wejścia. Jeżeli wejście zostanie zwarte po raz kolejny podczas pracy Timera, wówczas rozpocznie on odliczanie czasu od początku, przerywając poprzednie odliczanie. Innymi słowy, Timer jest ponownie uruchomiany za każdym razem, gdy zostanie zwarte wejście.

Poniżej znajduje się przykład wyjaśniający różnice pomiędzy trybem pracy retrygowalnym i nieretrygowalnym (Rys. 2). Do wejścia pierwszego przypisany został Timer 1 oraz Timer 8. Timer 1 steruje wyjściem pierwszym, natomiast Timer 8 wyjściem drugim. Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, Timer 1 pracuje jako retrygowalny, natomiast Timer 8 pracuje jako nieretrygowalny. Dla Timera 1 i Timera 8 został wybrany Tryb 3 pracy. Czas T1 dla pierwszego i drugiego timera został ustawiony na 10 sekund. Czyli zwarcie wejścia pierwszego będzie uruchamiało Timer 1 oraz Timer 8.

Porównanie trybu pracy, retrygowalnego z nieretrygowalnym. Rys. 2. Porównanie trybu pracy, retrygowalnego z nieretrygowalnym.

Podczas drugiego zwarcia na wejściu pierwszym, Timer 1 nie zostaje wzbudzony. Natomiast Timer 8 zaczyna od nowa odmierzać zadany czas T1.

UWAGA !
Do tych samych wejść można przypisywać Timery i Bloki Logiczne. Jeśli Timery oraz Bloki Logiczne sterują tymi samymi wyjściami, to bloki logiczne mają większy priorytet i wymuszają stan wyjść!

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80