Konfiguracja bloków logicznych modułu
IUVO Controller 0806

Moduł IUVO Controller 0806 zawiera 4 bloki logiczne. Każdy z nich jest indywidualnie konfigurowany. Moduł zawiera dwa bloki logiczne typu SUMA oraz dwa bloki logiczne typu ILOCZYN. Każdy z elementów logicznych można traktować jako blok z fizycznymi wejściami i wyjściami (Rys. 1).

Typy bloków logicznych zaimplementowanych w module IUVO Controller 0806. Rys. 1. Typy bloków logicznych zaimplementowanych w module IUVO Controller 0806.

Bloki SUMA1 oraz SUMA2 realizują funkcje sumy logicznej. To znaczy, jeżeli którekolwiek z przypisanych blokowi logicznemu SUMA wejść zostaje zwarte, to przypisane wyjścia aktywują się.

Bloki ILOCZYN1 oraz ILOCZYN2 realizują funkcje iloczynu logicznego. To znaczy, jeżeli wszystkie z przypisanych blokowi logicznemu ILOCZYN wejść zostaną zwarte, to przypisane wyjścia aktywują się.

Każdy z bloków logicznych ma możliwość aktywowania Timera1 lub Timera8. To znaczy, jeżeli funkcja logiczna sumy lub iloczynu zostanie spełniona to blok logiczny może aktywować Timer1 lub Timer8.

Konfiguracja każdego z bloków logicznych odbywa się w trzech prostych krokach:
krok 1: wybór elementu logicznego (SUMA1,SUMA2,ILOCZYN1,ILOCZYN2).
krok 2: przypisanie wejść aktywujących blok logiczny.
krok 3: przypisanie wyjść lub Timerów aktywowanych przez blok logiczny.

Przykład 1 (SUMA1): naciśnięcie któregokolwiek z przycisków podłączonych do wejścia 1,2,3,4, ma spowodować załączenie wyjść 1, 2 (Rys. 2). Jeżeli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty, wyjścia 1, 2 mają być nieaktywne.

Schemat elektryczny połączenia. Realizacja funkcji SUMA1 dla wejść 1,2,3,4 oraz wyjść 1,2. Rys. 2. Realizacja funkcji SUMA1 dla wejść 1,2,3,4 oraz wyjść 1,2.

Aby wykonać powyższe zadanie należy następująco skonfigurować moduł:

Logika > Wybór logiki >	Przypisanie wejść > Przypisanie wyjść
      Suma1    Wejście1->Aktywne    Wyjście1->Nieaktywne
            Wejście2->Aktywne    Wyjście2->Aktywne
            Wejście3->Nieaktywne  Wyjście3->Nieaktywne
            Wejście4->Aktywne    Wyjście4->Nieaktywne
            Wejście5->Nieaktywne  Wyjście5->Nieaktywne
            Wejście6->Nieaktywne  Wyjście6->Nieaktywne
            Wejście7->Nieaktywne  Timer1->Start:Nie
            Wejście8->Nieaktywne  Timer8->Start:Nie

Przykład 2 (ILOCZYN1): naciśnięcie wszystkich przycisków podłączonych do wejścia 1,2 i 4 ma spowodować załączenie wyjścia 2 (Rys. 3). Jeżeli którykolwiek z przycisków nie zostanie naciśnięty, wyjście 2 nie zostanie aktywowane.

Schemat elektryczny połączenia. Realizacja funkcji ILOCZYN1 dla wejść 1,2,4 oraz wyjścia 2. Rys. 3. Schemat elektryczny połączenia. Realizacja funkcji ILOCZYN1 dla wejść 1,2,4 oraz wyjścia 2.

Aby wykonać powyższe zadanie należy następująco skonfigurować urządzenie:

Logika > Wybór logiki >	Przypisanie wejść > Przypisanie wyjść
      Iloczyn1   Wejście1->Aktywne    Wyjście1->Nieaktywne
            Wejście2->Aktywne    Wyjście2->Aktywne
            Wejście3->Nieaktywne  Wyjście3->Nieaktywne
            Wejście4->Aktywne    Wyjście4->Nieaktywne
            Wejście5->Nieaktywne  Wyjście5->Nieaktywne
            Wejście6->Nieaktywne  Wyjście6->Nieaktywne
            Wejście7->Nieaktywne  Timer1->Start:Nie
            Wejście8->Nieaktywne  Timer8->Start:Nie

Na rysunku (Rys. 3a) jest zwarte jedynie wejście 2, czyli nie jest spełniony warunek zwarcia wejść 1,2,4, dlatego wyjście 2 nie zostaje aktywowane. Na rysunku (Rys. 3b) widać, że wejścia 1,2,4 są zwarte, czyli warunek jest spełniony, dlatego wyjście 4 zostaje aktywowane. Przy tak skonfigurowanym module, jeżeli wszystkie przypisane wejścia zostaną zwarte, to wszystkie przypisane wyjścia zostaną aktywowane.

UWAGA!
Do tych samych wejść można przypisywać timery i bloki logiczne. Jeśli timery oraz bloki logiczne sterują tymi samymi wyjściami, to bloki logiczne mają większy priorytet i wymuszają stan wyjść!

Galeria

System IUVO

System IUVO jest zbiorem sterowników, które możesz swobodnie konfigurować według własnych potrzeb. Konfigurowanie odbywa się w sposób intuicyjny przy użyciu komputera PC oraz programu IUVO Expert. Aby zainstalować, skonfigurować i wdrożyć system IUVO nie trzeba znać żadnego języka programowania. Konfiguracja zależności logicznych, przyczynowo skutkowych odbywa się w sposób prosty i intuicyjny za pomocą programu IUVO Expert.

Kontakt

Wsparcie techniczne:
e-mail:pzasada@iuvo.it
GSM: 510 30 99 70

Wsparcie handlowe:
e-mail:rlochowski@iuvo.it
GSM: 510 30 99 80